برای بیان مفهوم دلت را صابون نزن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح don't get your hopes up استفاده کرد.

مثال برای دلت را صابون نزن به انگلیسی

  • Don't get your hopes up about seeing Aunt Jen this weekend—I hear she's having car trouble.
  • دلت را صابون نزن که عمه آنت را آخر هفته ببینی. شنیدم ماشینش خراب هست.

  • Please don't get the kids' hopes up about Disney Land—we still don't know if we can afford it.
  • دل بچه ها را برای دیزنی لند صابون نزن! هنوز نمیدونیم که از عهده ش بر میایم.