برای بیان مفهوم فکرش را نکن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح don't sweat it استفاده کرد.

مثال برای فکرش را نکن به انگلیسی

  • Don’t sweat it, I’ll lend you the money.