برای بیان عبارت جواب سر بالا در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح dusty answer استفاده کرد.

مثال برای جواب سر بالا به انگلیسی

  • I got a dusty answer from the company when I asked if I could cancel my ticket.
  • وقتی از شرکت پرسیدم که آیا می توانم بلیطم را کنسل کنم، جواب سر بالا گرفتم.