برای بیان مفهوم شیر کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح egg someone on استفاده کرد.

مثال برای شیر کردن به انگلیسی

  • Don't egg him on! He gets himself into enough trouble without your encouragement.
  • شیرش نکن، بدون حرف های تو هم به اندازه کافی برای خودش دردسر درست میکنه.
  • His friends kept egging him on, but Daniel refused to steal the watch.
  • دوستانش شیرش میکردند ولی دانیل ساعت را نزدید.
  • She was egging him on to ask the question.
  • شیرش کرد که سوال را بپرسه.