در زبان انگلیسی بسیاری از کلمات می‌توانند نقش‌های گوناگونی را در جمله بازی کنند و در حالی که در یک جمله صفت (adjective) هستند در جمله دیگر قید (adverb) باشند. یکی از این واژه‌ها Enough  است که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

Enough می­‌تواند یک Noun را توصیف کند (پس می‌تواند Adjective  باشد).

Enough می‌تواند یک Adjective یا Adverb را توصیف کند (پس می‌تواند Adverb باشد).

Enough می‌تواند مانند یک Pronoun عمل کند (یعنی به جای یک Noun قرار گیرد).

Enough  برای توصیف Noun

مثال‌های زیر کاربرد Enough  را در کنار Noun  نشان می‌دهد (اینجا Enough یک Adjective  است و قبل از Noun می‌آید).

 • There isn’t enough bread to make sandwiches.
 • Have you got enough money?
 • There aren’t enough nails.

Enough برای توصیف Adjective  یا Adverb

مثال‌های زیر کاربرد Enough را در کنار Adjective  و Adverb  نشان می‌دهد (اینجا Enough یک Adverb است و بعد از Adjective  یا Adverb می‌آید).

 • She isn’t tall enough to be a ballet dancer.
 • I’m afraid your work just isn’t good enough.
 • I couldn’t write quickly enough and I ran out of time.
 • I haven’t been to lessons often enough to have really learned much.

Enough به جای Noun

مثال‌های زیر کاربرد Enough  را به جای Noun  نشان می‌دهد (اینجا Enough  به عنوان یک Pronoun  عمل می‌کند).

 • That’s enough! Be quiet!
 • Enough is enough.

ساختار Enough of

ساختار Enough of  را وقتی می‌توان استفاده کرد که یک Determiner (مثل an article, this/that, my/your/his) قبل از اسم وجود داشته باشد.

مثال‌های زیر کاربرد درست Enough of را نشان می‌دهد.

 • I’ve had enough of your nonsense! ‘Your’ is a determiner here.
 • I haven’t seen enough of the film to really form an opinion.

و مثال زیر کاربرد غلط Enough of را نشان می‌دهد.

 • There isn't enough of bread.

Enough در کنار یک Noun  و یک Adjective

Enough در کنار یک Noun  و یک Adjective می‌تواند در دو موقعیت قرار بگیرد و هر موقعیت معنی خاص خود را دارد. به دو جمله زیر دقت کنید:

 • We haven’t got big enough nails. (Meaning: None of the nails are as big as we need.)
 • We haven’t got enough big nails. (Meaning: We have some big nails but we need more.)

وقتی که Enough  بین یک Adjective  و یک Noun می‌آید (مثل big enough nails) در عمل Adjective (در این مورد big) را توصیف می‌کند و وقتی Enough  قبل از Adjective  می‌آید در عمل آن Noun Phrase  (ترکیب Adjective + Noun) (در این مورد big nails) را توصیف می‌کند.