برای بیان مفهوم در ناامیدی بسی امید است به انگلیسی می‌توان از اصطلاح Every cloud has a silver lining استفاده کرد.

مثال برای در ناامیدی بسی امید است به انگلیسی

  • As they say, every cloud has a silver lining. We have drawn lessons from the decisions taken.
  • همانطور که می گویند در ناامیدی بسی امید است. ما از تصمیمات گرفته شده درس گرفته ایم.