برای بیان مفهوم هر چی فکرش را بکنی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح everything / anything under the sun استفاده کرد.

مثال برای هر چی فکرش را بکنی به انگلیسی

  • We sat there for hours talking about everything under the sun.
  • The fashion-conscious will go for anything under the sun!