برای بیان مفهوم از اینجا رانده از آنجا مانده به انگلیسی می‌توان از اصطلاح fall between two stools استفاده کرد.

مثال برای از اینجا رانده از آنجا مانده به انگلیسی

  • That was a bad time for her because she fell between two stools in a way.