برای بیان مفهوم تصمیم سرنوشت ساز به انگلیسی می‌توان از اصطلاح fateful decision استفاده کرد.

مثال برای تصمیم سرنوشت ساز به انگلیسی

  • A fateful decision was taken at the outset not to devalue the pound.