برای بیان مفهوم کورمال کورمال به انگلیسی می‌توان از اصطلاح feel one's way استفاده کرد.

مثال برای کورمال کورمال به انگلیسی

  • He felt his way through the darkened room.