برای بیان مفهوم حال به هم خوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح feel sick to one's stomach استفاده کرد.

مثال برای حال به هم خوردن به انگلیسی

  • I'm (feeling) sick to my stomach.