گسترش دامنه واژگان یکی از نکات کلیدی ارتقاء دانش زبانی است و می‌تواند در ارتقاء نمره داوطلبان آزمون آیلتس هم اثر بزرگی داشته باشد. در این مقاله مجموعه ای از واژگان مهم برای بیان احساسات فردی همچون غم، شادی، خستگی و ... مطرح شده است.

Happy

 • Amused
 • Delighted
 • Glad
 • Joyful
 • Pleased
 • Content
 • Charmed
 • Grateful
 • Optimistic

Sad

 • Depressed
 • Desperate
 • Dejected
 • Heavy
 • Crushed
 • Disgusted
 • Upset
 • Hateful
 • Weepy

Angry

 • Annoyed
 • Sore
 • Enraged
 • Furious
 • Upset
 • Hateful
 • Hostile
 • Irritated

Tired

 • Weary
 • Powerless
 • Distressed
 • Drained
 • Dull
 • Fatigued
 • Irritated
 • Overwhelmed


دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی