برای بیان مفهوم جرئت کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح find one's voice استفاده کرد.

مثال برای جرئت کردن به انگلیسی

  • Witnesses often find their voices when they hear a reward has been offered.