برای بیان خوش خیال بودن یا خود را گول زدن می‌توان از عبارت flatter oneself استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • You are flattering yourself if you think that she will accept the proposal.
  • داری خودت را گول میزنی اگر فکر میکنی که او پیشنهاد را قبول می‌کند.