برای بیان مفهوم دستپاچه به انگلیسی می‌توان از واژه flustered استفاده کرد.

مثال برای دستپاچه به انگلیسی

  • I always get flustered in interviews.

مثال های بیشتر برای دستپاچه به انگلیسی

  • If I look flustered it's because I'm trying to do so many things at once.
  • Paul was looking flustered and embarrassed.