برای بیان مفهوم شایعه سازی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح fly a kite استفاده کرد.

مثال برای شایعه سازی به انگلیسی

  • Oh, you're just flying a kite—you don't really know why Emily didn't come to the party.

اوه، شما فقط دارید شایعه سازی میکنید، واقعاً نمی دانید چرا امیلی به مهمانی نیامد.