برای بیان مفهوم چند برابر در زبان انگلیسی میتوان از واژه fold استفاده کرد.

مثال برای چند برابر به انگلیسی

  • Exports jumped three fold in comparison to the corresponding period in 2019.
  • صادرات در مقایسه با دوره مشابه در سال 2019 سه برابر شد.
  • The number of candidates could jump ten fold.
  • تعداد کاندیداها می‌تواند ده برابر شود.