برای بیان مفهوم مصون از خطا در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح foolproof استفاده کرد.

مثال برای مصون از خطا به انگلیسی

  • The system is not 100% foolproof.
  • سیستم 100% مصون از خطا نیست.