برای بیان مفهوم فرض کنیم به انگلیسی می‌توان از اصطلاح for the sake of argument استفاده کرد.

مثال برای فرض کنیم به انگلیسی

  • Let’s say, just for the sake of argument, that you’ve got £200 to invest.