برای بیان مفهوم از سیر تا پیاز به انگلیسی می‌توان از اصطلاح انگلیسی from a to z استفاده کرد.

مثال برای از سیر تا پیاز به انگلیسی

  • Make sure you understand the subject from A to Z.