برای بیان مفهوم ابتکار عمل در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح gain the initiative استفاده کرد.

مثال برای ابتکار عمل به انگلیسی

  • This has allowed Google to gain the initiative in areas like e-mail and maps.
  • این به گوگل این امکان را می دهد که در زمینه هایی مانند ایمیل و نقشه ها ابتکار عمل را به دست آورد.