برای بیان مفهوم قسر در رفتن در زبان انگلیسی باید از عبارت و اصطلاح get away scot-free استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

The suspect could finally get away scot-free.

متهم در نهایت توانست قسر در برود.