برای بیان مفهوم تلافی کردن به انگلیسی میتوان از اصطلاح get even استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • I'll get even with you for this.
  • من این را تلافی میکنم.