در بعضی مواقع در ساختارهای مجهول از فعل Get به جای فعل Be استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که استفاده از Get به نسبت Be غیررسمی‌تر است و بر اساس فرمول زیر ساخته می‌شود:

Get / Got + Past Participle

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Bikes get stolen in this town every day.
  • My friend's bike got stolen yesterday.
  • The windows get washed once a month.
  • My laptop gets updated every week by the IT team.
  • More and more items are getting recycled these days.
  • This package got delivered today. I wonder what it is.
  • I hope the air conditioning will get fixed soon.
  • Did you know that the company was getting sold?