برای بیان مفهوم روی غلتک افتادن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح get into one's stride استفاده کرد.

مثال برای روی غلتک افتادن به انگلیسی

  • Both teams seem to have gotten into their stride in the second half.
  • هر دو تیم در نیمه دوم روی غلتک افتادند.