برای بیان مفهوم برو پی کارت به انگلیسی می‌توان از اصطلاح get knotted استفاده کرد.

مثال برای برو پی کارت به انگلیسی

  • Listen, I don't want to buy any, so why don't you just get knotted and leave me alone!
  • گوش کن، من نمی‌خواهم هیچکدام را بخرم، پس چرا نمیزنی به چاک و مرا تنها نمی‌گذاری!