برای بیان مفهوم هم رنگ جماعت شدن در زبان انگلیسی می‌توان از اصطلاح get on the bandwagon استفاده کرد.

مثال برای هم رنگ جماعت شدن به انگلیسی

I can't stand these people who just get on the bandwagon after an accomplishment.

من نمی‌توانم این افرادی را که بعد از یک موفقیت همرنگ جماعت میشوند را تحمل کنم.