برای بیان مفهوم دست به کار شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح get stuck in / into استفاده کرد.

مثال برای دست به کار شدن به انگلیسی

  • We're bottom of the league and we have to get stuck in.