برای بیان مفهوم تلافی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح get your own back (on someone) استفاده کرد.

مثال برای تلافی کردن به انگلیسی

  • I'll get my own back on her one day.

کتابخانه آنلاین: دانلود Interchange