برای بیان مفهوم بی محلی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح give someone the cold shoulder استفاده کرد.

مثال برای بی محلی کردن به انگلیسی

  • I thought she really liked me, but the next day she gave me the cold shoulder.
  • فکر می‌کردم او واقعاً از من خوشش می‌آید، اما روز بعد بهم بی محلی کرد.
  • He gave me the cold shoulder at the party. he didn't talk to me at all.
  • او در مهمانی بهم بی محلی کرد. اصلا با من صحبت نکرد.