برای بیان مفهوم از کوره در رفتن در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح go ballistic استفاده کرد.

مثال برای از کوره در رفتن به انگلیسی

  • Alex went ballistic when he saw the dent in his car.
  • الکس وقتی صدمه ماشینش را دید از کوره در رفت.