برای بیان مفهوم به سیم آخر زدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح go for the jugular استفاده کرد.

مثال برای به سیم آخر زدن به انگلیسی

  • The manager went straight for the jugular, telling him that his work was a complete disaster.

مدیر به سیم آخر زد و به او گفت که کار او یک فاجعه کامل است.