برای بیان مفهوم سر به راه شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح go straight استفاده کرد.

مثال برای سر به راه شدن به انگلیسی

  • Tony’s been trying to go straight for about six months.