برای بیان مفهوم خلاف جریان آب شنا کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح go / swim against the stream استفاده کرد.

مثال برای خلاف جریان آب شنا کردن به انگلیسی

  • I don't understand why you always have to swim against the stream instead of making things a little easier on yourself!