برای بیان مفهوم از تو حرکت از خدا برکت به انگلیسی می‌توان از اصطلاح God helps those who help themselves استفاده کرد.