برای بیان عبارت شرت کم در زبان انگلیسی باید از اصطلاح good riddance استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • The trouble maker neighbor has moved out. Good riddance!
  • همسایه مزاحم رفته. شرش کم!