برای بیان مفهوم گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح good things come to those who wait استفاده کرد.

مثال برای گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی به انگلیسی

  • When investing, it pays to be patient. Remember that good things come to those who wait.
  • هنگام سرمایه گذاری، صبور بودن سودمند است. به یاد داشته باشید که گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.