یللی تللی یکی از اون اصطلاحات پرکاربرد و عجیب زبان فارسی هست که معادل انگلیسی آن میشود Goof off.

به مثال توجه کنید:

  • May I ask you to stop goofing off! We need to get back to work.

میشه خواهش کنم یللی تللی نگردی! باید برگردیم به کار.