برای بیان مفهوم مثل ریگ به انگلیسی می‌توان از اصطلاح hand over fist استفاده کرد.

مثال برای مثل ریگ به انگلیسی

  • They were making money hand over fist.
  • مثل ریگ پول در می آوردند.