برای بیان مفهوم چشم دیدن کسی را نداشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح hate someone’s guts استفاده کرد.

مثال برای چشم دیدن کسی را نداشتن به انگلیسی

  • She hates her manager's guts.
  • چشم دیدن مدیرش را ندارد.