برای بیان مفهوم "شیفته کسی بودن" در مکالمه انگلیسی از فعل گروهی "have a crush on someone" استفاده می‌شود.

به مثال توجه کنید:

  • A guy in my class that I’m crushing on.

واژه های دیگری هم هستند که معنای مترادف یا نزدیکی با "have a crush on someone" دارند.

به فهرست ذیل توجه کنید:

  • love
  • dote on
  • be mad about (BrE / Informal)
  • fall for (Informal)
  • adore
  • be crazy about
  • be in love
  • fall in love
  • have a pash (BrE / Informal)