برای بیان مفهوم و عبارت نخود هر آش در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح have a finger in every pie استفاده کرد.

مثال برای نخود هر آش به انگلیسی

  • He very much likes to have a finger in every pie.
  • دوست داره که نخود هر آش باشه.