برای بیان مفهوم عاقبت بدی داشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح have a sting in the/its tail استفاده کرد.

مثال برای عاقبت بدی داشتن به انگلیسی

  • The Budget comes with a sting in the tail—future tax increases.