برای بیان مفهوم قصد و غرض داشتن در انگلیسی میتوان از اصطلاح have an ax to grind استفاده کرد.

مثال برای قصد و غرض داشتن به انگلیسی

  • The study should be conducted by a firm that has no axe to grind.
  • مطالعه باید توسط مجموعه ای انجام شود که قصد و غرضی ندارد.
  • Environmentalists have no political axe to grind - they just want to save the planet.
  • فعالان محیط زیست قصد و غرض سیاسی ندارند - فقط میخواهند زمین را نجات دهند.
  • I don't have an ax to grind here, I just want to know the truth.
  • من قصد و غرضی ندارم، فقط میخواهم حقیقت را بدانم.