برای بیان مفهوم دست بالا را داشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح have / hold the whip hand استفاده کرد.

مثال برای دست بالا را داشتن به انگلیسی

  • During the last decade the right wing of the party has held the whip hand.