برای بیان مفهوم چپ افتادن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح have it in for sb استفاده کرد.

مثال برای چپ افتادن به انگلیسی

  • She's always had it in for me.
  • همیشه با من چپ افتاده است.