برای بیان مفهوم سنگ خود را وا کندن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح have it out with sb استفاده کرد.

مثال برای سنگ خود را وا کندن به انگلیسی

  • I had to have it out with my roommate because he never does his share of cleaning in the house.
  • من مجبور شدم سنگ خود را با هم اتاقی ام وا بکنم زیرا او هرگز به سهم خود در نظافت خانه انجام نمی دهد.
  • She'd been late for work every morning and I thought I'd better have it out with her.
  • او هر روز صبح دیر سر کار می آمد و من فکر می کردم بهتر است سنگ هایم را با او وا بکنم.