برای بیان مفهوم ناراحت بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح have the blues استفاده کرد.

مثال برای ناراحت بودن به انگلیسی

  • I had the blues for weeks.