برای بیان مفهوم "وقیح بودن" در زبان انگلیسی می‌توانید از عبارت "have the gall" استفاده کنید.

به مثالها توجه کنید:

  • How can you have the gall to say that thing again?
  • He had the gall to suggest that I might change his score.

یک عبارت نزدیک دیگر هم "of all the gall" است به معنای "چه وقاحتی!".