برای بیان مفهوم مرد زندگی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح he is a keeper استفاده کرد.

مثال برای مرد زندگی به انگلیسی

  • If he introduces you to all his friends, he's a keeper.